Deze site is in opbouw en wordt voortdurend aangevuld met nieuwe onderdelen. Neemt u gerust alvast een kijkje

Waarom een site populationbiology.nl

door Dr Robbert van der Eijk

Op deze site publiceer ik al mijn veldgegevens, en die van mijn oudstudenten, resultaten van experimenten en bewerkingen van de gegevens en resultaten.
De site is grotendeels nederlandstalig, en alleen geschikt voor pc's en tablets, niet voor smartphones.

De site wordt onderhouden en gefinancieerd door de afdeling Research van InDat Instituut voor Dataverwerking (directeur Dr Robbert van der Eijk).


Wat is InDat Research?

De aanleiding
In 1984 is het Instituut voor Dataverwerking InDat opgericht om met commerciële activiteiten de voortzetting financieel mogelijk te maken van het onderzoek dat door mij werd verricht aan de populatiedynamica van de waterkever Gyrinus marinus Gyll. (het schrijvertje). In 1987 is dat onderzoek afgerond met het proefschrift "Population Dynamics of the Gyrinid beetle Gyrinus marinus Gyll (Coleoptera) with special reference to its dispersal activities", via het menu kunt u de digitale versie oproepen.
Aanleiding tot de oprichting van InDat was dat rond 1984 door de bezuinigingen op de universiteiten veel onderzoeksprojecten waarbij sprake was van veel data, in gevaar kwamen doordat veel mankracht voor de invoer en verwerking van de data wegviel. Ook voor het onderzoek aan Gyrinus zou geen geld meer beschikbaar zijn.

Voor de commerciŽle activiteiten van InDat wordt verder verwezen naar de site www.indat.nl. Sinds 2015 zijn de meeste commerciŽle activiteiten van InDat overgegaan naar Indat Werkstandby. InDat Instituut voor Dataverwerking gaat verder als ondezoeksinstituut met af en toe als bijactiviteit projecten ten bevoeve van Werkstandby.

Het onderzoeksprogramma van InDat Research
Inleiding

Een belangrijke reden om het onderzoek onder te brengen bij een eigen commercieel bedrijf is de wens om onafhankelijk van derden geheel zelf te kunnen bepalen welk onderzoek ter hand wordt genomen, op grond van de eigen interesse, inzichten en mogelijkheden, niet gehinderd door landelijk beleid. De praktische en organisatorische beperkingen van deze keuze worden daarbij voor lief genomen.

Het eigen onderzoek
De voorkeur gaat uit naar onderzoek aan de evertebrate macrofauna van het zoete water, en dan met name naar de populatiedynamica; dus onderwerpen op het gebied van reproductie, overleving, dispersie, mobiliteit en aantalsbepalingen.
In 2018 wordt onderzoek bij zeehonden in de Waddenzee opgestart. Op praktische gronden is destijds gekozen voor het schrijvertje, omdat het een soort bleek te zijn waaraan alle aspecten van de populatiedynamica relatief gemakkelijk zijn te bestuderen, zowel in zijn natuurlijke omgeving als in experimenten in het veld en in het laboratorium. In Het schrijvertje Gyrinus marinus als proefdier wordt hier verder op ingegaan.
Om dezelfde praktische redenen wordt het populatiedynamisch onderzoek heden ten dage met name voortgezet aan het schrijvertje. Er is maar een beperkt aantal voorbeelden waarbij van één specifieke soort zoveel van de populatie dynamica bekend is en waarvan over een reeks van jaren gegevens is verzameld als nu al bij het schrijvertje het geval is. Dat is mede een reden om zoveel mogelijk gegevens te verzamelen over deze soort, zeker als die soort zich zo goed leent voor nader populatiedynamische onderzoek.

Naast het onderzoek aan het schrijvertje zijn in het verleden heb ik experimenten uitgevoerd om de betrouwbaarheid van bemonsteringen van de zoetwatermacrofauna te meten, zijn determinatietabellen samengesteld voor bloedzuigers, watermijten en Europese schrijvertjes (zie menu). Onderzoek naar de verschillende methodes van aantalsschattingen met behulp van merk-terugvangtechnieken heeft in 1980 geleid tot de publicatie van een handleiding populatieschattingen (publicatienr 226 van het Biologische station Wijster (WUR). In 2017 is op deze site een bijgewerkte versie geplaatst (zie het menu). Het streven is dat het onderzoek op het gebied van de methodiek van bemonstering en aantalsbepalingen weer opgestart zal worden o.a. met simulatie-experimenten.

De bedoeling is om alle eigen onderzoeksresultaten op deze site te publiceren, inlcusief de basisgegevens. Het voordeel van publicatie op internet is dat de informatie uitgebreid, snel, eenvoudig en gratis ter beschikking kan komen voor iedereen die er kennis van wil nemen. Er ligt nog veel materiaal dat klaar gemaakt moet worden voor publicatie op deze site.
De planning is om in de komende tijd de nu gepubliceerde teksten uit te breiden met enerzijds de veldgegevens uit de eerste onderzoeksperiode waarop de huidige teksten, tabellen en grafieken zijn gebaseerd en anderzijds met de veldgegevens van het huidige en toekomstige onderzoek. Het menu in de linker kolom geeft aan wat er inmiddels op de site is gezet.

Voorlopige opzet van deze site
De site in de huidige vorm is nog sterk afgestemd op het eigen onderzoek binnen InDat Research.

© Robbert van der Eijk     contact